Provozní řád areálu K Cihelnám 699, Plzeň Černice


Provozní řád areálu K Cihelnám 699, Plzeň Černice

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravně provozní řád

Obsah

 1. Platnost a působnost předpisu
 2. Dopravně provozní údaje a ustanovení
 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců
 4. Zajištění bezpečného provozu
 5. Termíny školení řidičů
 6. Lékařské prohlídky
 7. Povinnosti řidičů při provozu dopravních prostředků
  7.1 Všeobecně
  7.2 Připojování a odpojování dopravních prostředků
  7.3 Otáčení a couvání
  7.4 Zákazy
 8. Opravy a kontroly
  8.1 Opravy vozidla
  8.2 Kontroly
 9. Podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích
 10. Rozvržení doby řízení, bezpečnostní přestávky a záznam o době řízení
 11. Druhy používaných dopravních prostředků a jejich parkování
 12. Opatření pro případ mimořádné události
 13. Závěr

Přílohy 1 – 4


1. Platnost a působnost předpisu:
Dopravně provozní řád je vypracován v souladu s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a je závazný pro všechny zaměstnance, osoby a řidiče vozidel společnosti i jiných firem a společností, provádějících nakládku, vykládku nebo jiné práce spojené s provozem motorových vozidel ve společnosti.
Zaměstnavatel, prostřednictvím všech svých vedoucích pracovníků, dle tohoto místně provozního bezpečnostního předpisu organizuje práci podřízených zaměstnanců, seznamuje s tímto vydaným předpisem zaměstnance v rámci školení BOZP. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni se tímto předpisem řídit při všech svých činnostech spojených s používáním dopravních prostředků.
Stanovené zásady bezpečné práce platí pro všechny zaměstnance společnosti, ale i pro zaměstnance ostatních společností, kteří se pohybují v prostorách společnosti po jejich účelových komunikacích a provádějí zde nakládku nebo vykládku.

2. Dopravně provozní údaje a ustanovení:

Areál společnosti je veřejně přístupný označený dopravním značením. Komunikace v areálu jsou v exteriéru s asfaltovým nebo betonovým povrchem. Do areálu zajíždějí motorová vozidla společnosti a dalších společností majících v areálu sídlo, jejich zaměstnanců, cizích dopravců, dodavatelů služeb a zákazníků. Nakládka a vykládka materiálu se provádí ručně nebo pomocí manipulačních vozíků. Mimo areál na veřejně přístupné komunikace vyjíždějí osobní, dodávková a nákladní vozidla.
V areálu platí pravidla silničního provozu. Všichni zaměstnanci i návštěvníci (pěší i řidiči dopravních prostředků) jsou povinni všeobecně platné dopravní předpisy (např. jízda vpravo, předepsaná rychlost, dodržování dopravních značek, přednosti zprava, zastavení, stání apod.) a předpisy BOZP a PO. V případě dopravní nehody je povinen účastník nehody zajistit ohlášení zaměstnavateli (zaměstnanci jiných subjektů zástupci provozovatele areálu) a policii (viz část 12). Každou zjištěnou závadu, kterou nemůže sám odstranit, okamžitě ohlásí svému nadřízenému, který rozhodne o dalším postupu při opravě vozidla a zajistí opravu. Zaměstnanci jiných subjektů, pokud jim porucha brání v opuštění areálu, jsou povinni informovat zástupce provozovatele areálu a domluvit se s ním na postupu při odstraňování závady.

Zástupce provozovatele areálu:
Jaroslav Macholán +420 725 516 190


3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců:
Vedoucí zaměstnanci dle zákoníku práce řídí a kontrolují práci zaměstnanců, vedou zaměstnance k pracovní kázni, co nejlépe organizují práci, vytvářejí příznivé pracovní podmínky a zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně zabezpečení dodržování právních a jiných předpisů.
Pro bezpečný způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky, musí příslušný vedoucí zaměstnanec zajistit, aby:
• zaměstnanec nevykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

• zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. zák. č. 361/00 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby v dopravě, zákon č. 56/2001Sb,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nařízení vlády č. 378/01 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz, nařízení vlády č.168/02 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce při provozování dopravy, apod., vše v platném znění), které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,

• nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,

• poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím právním předpisem (evidence OOPP),

• dodržovat právní a ostatní předpisy,pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl seznámen, řídit se zásadami bezp. chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

• byli všichni zaměstnanci seznámeni s návodem k obsluze dopravního prostředku, zaučeni a seznámen se správnou a bezpečnou obsluhou, údržbou, mytím dopravního prostředku a správným pracovním postupem při provádění nakládky a vykládky dopravního prostředku, včetně bezpečnostních opatření, nedovolených a zakázaných manipulací a postupů (pověření a seznámení s tímto MPBP),

• byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu, aby byl určen zaměstnanec, který bude tuto činnost řídit a koordinovat,

• v případě, že to vyžadují okolnosti, byl zaměstnanec při pohybu na pracovišti mimo pozemní komunikace seznámen s místními provozními podmínkami (např. v prostorách zaměstnavatele došlo ke změně dopravní situace, která přináší nebezpečí a změna, např. dopravním značením či objížďkou, nebyla ještě provedena, nebo odlišné provozní podmínky od pravidel silničního provozu).


4. Zajištění bezpečného provozu:
V celém areálu společnosti je povolena maximální rychlost vozidel 20 km/hod. Uvedené omezení se nevztahuje na vozy záchranné služby a na vozy hasičského záchranného sboru, pokud na sebe upozorňují zvláštním výstražným znamením (akustickým a světelným signálem). Těmto vozidlům s právem přednosti v jízdě jsou ostatní účastníci provozu v areálu bezpodmínečně umožnit bezpečný průjezd!

Výjezdy z hal a objektů se považují vždy za vedlejší silnici. Řidič všech dopravních prostředků (i manipulačních vozíků) musí při vyjíždění z objektů vždy dát přednost vozidlům pohybujícím se po komunikaci, na níž chce vyjet.

4.1 Pohyb osob po pozemních komunikacích
• Chodci jsou povinni používat k chůzi chodníky. Tam, kde chodníky nejsou zřízeny, musí chodit po levém okraji vozovky.

4.2 Komunikace a manipulační plochy pro nakládku a vykládku
• Veškeré komunikace a plochy, na nichž probíhá nakládka nebo vykládka vozidel, musí být udržovány v bezpečném stavu.
• Úklid nepořádku (rozsypaného materiálu, zbytků palet, vázacího drátu apod.) po nakládce nebo vykládce zásilky zajišťuje osoba, která tento nepořádek způsobila.

4.3 Údržba vozidel

Všechna vozidla musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být vybavena v souladu s vyhláškou č. 341/2014 Sb. (Např.: výstražná vesta z retroreflexního materiálu, lékárnička atd.) Za technický stav, čistotu vozidla (uvnitř i vně), včasné provedení servisních prohlídek a kontrol podle pokynů výrobce, za včasné provedení technických prohlídek a měření emisí (po vyzvání k jejich provedení odpovědnou osobou), za vyplňování předepsaných dokladů zodpovídají jednotliví zaměstnanci, jimž je vozidlo přiděleno. Tito zaměstnanci musí rovněž na blížící se servisní prohlídku nebo kontrolu včas upozornit odpovědnou osobu aby tento mohl kontrolu zajistit. Rovněž mu musí oznámit použití zdravotního materiálu z autolékárničky, aby mohla být lékárnička doplněna. V případě, že z provozních důvodů řídí vozidlo jiný zaměstnanec, přecházejí tyto povinnosti na něj.

Osoba odpovědná za vozidla:
Pavel Kraft +420 606 468 958

4.4 Způsobilost a odpovědnost řidičů

Každý kdo řídí vozidlo společnosti, musí být zdravotně způsobilý (viz část 6.), být držitelem platného řidičského průkazu příslušné skupiny (podskupiny) opravňující k řízení přiděleného vozidla a absolvovat příslušná školení (viz část 5.).

Pokuty uložené orgány státní správy za přestupky v silniční dopravě jdou k tíži jednotlivých zaměstnanců, kteří v daném okamžiku vozidlo řídili. Tito jsou povinni uložené pokuty uhradit! V případě, že dojde k postoupení přestupku spáchaného v souvislosti s provozem motorového vozidla do správního řízení je zaměstnanec povinen neprodleně toto oznámit zaměstnavateli.

Pokud byl zaměstnanci odebrán řidičský průkaz, popř. mu bylo řízení motorových vozidel zakázáno orgány státního správy nebo lékařem, je povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost zaměstnavateli.


5. Termíny školení řidičů:
Termíny platnosti školení řidičů motorových vozidel sk. „C“, „C+E“ vlastnících profesní osvědčení si zajišťují jednotliví řidiči školení ve smyslu zák. 247/2000 Sb. U řidičů, na které se nevztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti podle zák. č. 247/2000 Sb., zajišťuje společnost minimálně 1 x za 2 roky opakované školení prostřednictvím způsobilé osoby. O školení musí být vyhotoven záznam.

6. Lékařské prohlídky:
1) Zdravotní způsobilost všech řidičů se posuzuje před zahájením činnosti řízení motorového vozidla nebo při každé změně zdravotního stavu majícího vliv na řízení vozidla.

2) Řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovně právním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě nebo řídí vozidlo zařazené do skupiny C, C+E, C1, C1+E se podrobuje pravidelným lékařským prohlídkám – do dovršení 50 let věku každé 2 roky, po dovršení 50 let věku každoročně.

3) Řidič, který řídí motorové vozidlo nebo soupravu o hmotnosti převyšující 7 500 kg (C, C+E, C1, C1+E) je povinen se podrobit dopravně psychologickému vyšetření, do dovršení 50 let věku, po dovršení 50 let věku pak každých 5 let. Lékař může stanovit v i kratší dobu platnosti vyšetření.

4) Řidiči, u nichž není řízení náplní práce podle pracovní smlouvy, se periodickým prohlídkám podrobují. Tito řidiči jsou podle zákona 361/2000 Sb. povinni se podrobit lékařské prohlídce u svého praktického lékaře nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

5) Řidič, který pracuje v noci, se podrobuje pracovnělékařským prohlídkám jedenkrát za dva roky.

6) Zdravotní způsobilost posuzuje poskytovatel pracovnělékařských služeb. Výsledkem prohlídky je posudkový závěr dle přílohy 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, s uvedením způsobilosti k řízení motorových vozidel s uvedenými příslušnými skupinami, pro které je řidič způsobilý. Odesílání řidičů k prohlídkám zajišťuje společnost, která je povinna se řídit posudkovým závěrem prohlídky. Zaměstnavatelem nařízené lékařské prohlídky jsou u zaměstnanců používajících nebo řídících dopravní prostředek výkonem práce, za který mu přísluší mzda.

Podrobněji k posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel zákon č. 361/2000 Sb. – § 84, § 85, § 86, § 87, § 87a, § 88, § 89.

Aby byly naplněny výše uvedené předpisy nejen formálně, je nutné, aby lékařské vyšetření a posudek byl zpracován na základě zdravotního stavu pracovníka a znalosti konkrétní práce a pracovních podmínek. Zaměstnavatelem nařízené lékařské prohlídky jsou u zaměstnanců používajících nebo řídících dopravní prostředek výkonem práce, za který mu přísluší mzda.


7. Povinnosti řidičů při provozu dopravních prostředků:

7.1 Všeobecně
• Při jízdě po dopravních komunikacích, případně při jiné činnosti na komunikaci, se řidič chová ukázněně a ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a svou činnost musí přizpůsobit stavu a povaze komunikace či terénu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
• Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení.
• V případě ohrožení bezpečnosti provozu z důvodu špatné sjízdnosti komunikací nebo snížené viditelnosti se řidič o dalším průběhu dopravní činnosti dohodne s příslušnou odpovědnou osobou.

7.2 Připojování a odpojování dopravních prostředků
• Při připojování vozidel se tažné vozidlo vždy řídí z místa obsluhy.
• Připojovaná vozidla musí být zabrzděna, zajištěna klíny.
• Po spojení vozidel je řidič povinen jejich spojení a zajištění závěsného zařízení zkontrolovat.
• Před odpojením vozidel je řidič povinen vozidla zabrzdit a zajistit proti samovolnému pohybu.
• Po odpojení vozidel musí řidič jejich odpojení zkontrolovat.
• Není-li výslovně stanoveno jinak, nesmí být při připojování nebo odpojování přívěsů v nich nebo na nich žádné osoby.
• Ve zvláštních případech je nutno při připojování nebo odpojování vozidel postupovat podle návodu výrobce.

7.3 Otáčení a couvání
• Řidič musí zajistit bezpečné couvání a otáčení a to vždy, kdy je to možné, pomocí další, způsobilé, poučené osoby. Jakmile tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit.
• V případě, kdy couvání není bezpečně zajištěno další osobou a řidič nemá dostatečný zpětný výhled, musí začátek couvání zdůraznit zvukovým výstražným znamením.

7.4 Zákazy
• Je zakázáno provádět po komunikacích vlečení nákladů.
• Je zakázán provoz vozidel mimo k tomu účelu vyhrazené komunikace nebo plochy.
• Je zakázáno vjíždět do hal nebo podobných objektů vozidly, které k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.).
• Je zakázáno parkování vozidel mimo k tomu účelu vyhrazená místa.
• Kromě míst, vyznačených jako zákaz zastavení nebo stání svislými dopravními značkami, je zakázáno zastavit nebo stát na místech, kde vozidlo překáží obsluze technického zařízení nebo pracovním úkonům zaměstnanců, nebo je jinak ohroženo, povahou vykonávané práce, vnějšími vlivy apod.
• Je zakázáno provádět stáčení kapalných látek mimo zvlášť k tomu vyhrazená místa.
• Je zakázáno bezdůvodné ponechávání motoru v chodu.


8. Opravy a kontroly:

8.1 Opravy vozidla
Vozidla užívaná společností jsou opravována ve smluvních servisních dílnách.
V případě nutnosti provedení opravy vozidla na komunikaci je nutno:
• Vozidlo předepsaným způsobem označit.
• Zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu.
• Zvednuté vozidlo nebo jeho části zabezpečit proti pádu.
• Nemanipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která vyloučí nežádoucí pohyb vozidla.
• Neopravovat naložené vozidlo, pokud by jeho náklad mohl ohrozit pracovníky.

8.2 Kontroly
Před započetím cesty je řidič vozidla povinen provést kontrolu vozidla, v případě jízdy s nákladem se musí přesvědčit o jeho bezpečném uložení.
Kontrola vozidla a upevnění nákladu v průběhu pracovní cesty se musí provést vždy, když řidič má podezření, že se začíná projevovat, nějaká závada.
Po jízdě musí řidič provést kontrolu vozidla z důvodu zjištění případných závad, ke kterým došlo v průběhu celodenního provozu vozidla.
Pokud řidič z důvodu pozdního návratu s vozidlem nemůže kontrolu vozidla po jízdě provést a má být vystřídán dalším řidičem, je třeba, aby o tom, i o zjištěných a neodstraněných závadách, informoval svého vedoucího, případně po něm nastupujícího řidiče, např. telefonicky nebo na lístku zanechaném v kabině. Nastupující řidič pak musí sám provést kontrolu vozidla před další jízdou.
Kontrolu dopravních prostředků, zda svým technickým stavem neohrožují bezpečnost provozu, musí soustavně provádět příslušní vedoucí pracovníci, zodpovědní za jejich provoz.
Kontrolu komunikací a manipulačních ploch musí průběžně provádět příslušní vedoucí pracovníci, zodpovědní za jejich bezpečný, provoz neohrožující, stav.
Kontrolu účastníků dopravního provozu (řidičů, řidičů chodců aj.), zda svým jednáním neporušují jeho bezpečnost, kontrolují průběžně příslušní vedoucí pracovníci.

Za správné uložení nebo upevnění přepravovaného materiálu na dopravní prostředek a jeho bezpečnou přepravu zodpovídají jednotliví řidiči dopravních prostředků!


9. Podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích:
Pozemní komunikace musí být stále volné, průjezdné, je na nich zakázáno stání mimo prostor určený pro parkování vozidel, je zde zakázáno skladovat materiál, opravovat a provádět údržbu na jakémkoliv dopravním prostředku.
Motorové vozidlo se může používat na pozemní komunikaci, jen pokud je k tomuto účelu vybavené a schválené vybavené předepsanou dokumentací a po nařízení jízdy zaměstnavatelem (nadřízeným) pověřenému řidiči v souladu s platnými předpisy pro provoz na pozemních komunikacích (např. povinná výbava, stanovené osvětlení, atd.), návodem k obsluze a podmínkami uvedenými v technickém průkazu výrobce.

Originály dokladů o způsobilosti provozu vozidel dodávané výrobcem nebo správními úřady jsou uloženy u odpovědné osoby uvedené v Dopravně provozním řádu společnosti:

 • originál technického průkazu
 • smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu na pozemní komunikaci
 • smlouva o uzavření havarijního pojištění (není povinné)
 • provozní dokumentace vozidla, návod k použití (může být uložen i ve vozidle)
 • další předepsaná dokumentace v souvislosti s provozováním vozidla (např.: protokoly o provedené STK a měření emisí)
 • zdravotní způsobilost zaměstnanců – všech řidičů (viz část č. 6)

Originály dokladů o způsobilosti provozu vozidel dodávané výrobcem, zaměstnavatelem nebo správními úřady uloženy v motorovém vozidle v době jízdy:

 • osvědčení o registraci vozidla (od 1.1.2024 nemusí být při jízdě na území ČR)
 • kniha jízd (stazka)
 • pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla na pozemní komunikaci tzv. zelená karta (od 1.1.2024 nemusí být při jízdě na území ČR)
 • záznam o dopravní nehodě (mezinárodní formulář)
 • provozní dokumentace vozidla, návod k použití (musí být řidiči přístupná)
 • nálepky na SPZ (registrační značce) prokazující platnost STK

Při jízdě po pozemních komunikacích nemusí mít od 1.1.2024 řidič u sebe při jízdě na území ČR doklady předepsané pro provoz motorového vozidla (musí ale prokázat totožnost) – řidičský průkaz příslušné skupiny (dle technického průkazu nebo osvědčení), pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla a osvědčení o registraci motorového vozidla (tyto doklady nemusí mít). U vozidel, pro která je vyžadováno profesní osvědčení (§ 46, 48 odst. 1 zák. č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) i toto osvědčení a doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

O provozu vozidla vede řidič předepsanou dokumentaci – knihu jízd, stazku se všemi vyplněnými oddíly (po ukončení každé jízdy řádně vyplňovat – mimo jiné např. i dobu jízdy, evidenci bezpečnostních přestávek apod.), o spotřebě PHM povede přesnou evidenci na předepsaném tiskopise. Motorové vozidlo se odstavuje vždy na určeném nebo na bezpečném místě, mimo inženýrské sítě a zajistí předepsaným způsobem proti poškození, zneužití a odcizení.

Pro chůzi musí být použito především chodníku nebo vyznačeného pruhu pro chodce, kde chodník není, levého okraje komunikace, pro přecházení komunikace k tomu určené přechody. Při obcházení musí dát přednost všem pohybujícím nebo manipulujícím vozidlům.

10. Rozvržení doby řízení, bezpečnostní přestávky a záznam o době řízení:
U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahují požadavky zákona č. 111/1994 Sb., v platném znění, a další související předpisy, musí příslušný pověřený vedoucí zaměstnanec rozvrhnout práci a zajistit, aby: nepřekročil maximální dobu řízení 4,5 hodiny; Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut,
 • během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby,
 • vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.

U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek dle zákona č. 111/1994 Sb., v platném znění a další souvisejících předpisů, o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou a Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Současně musí dodržovat nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.561/2006 Sb. (za pracovní dobu člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu se považuje doba řízení vozidla, nakládka a vykládka, čištění a prohlídka vozidla, sledování nakládky a vykládky, práce, kterou se zajišťuje bezpečnost vozidla, nákladu nebo cestujících, technická údržba vozidla a administrativní práce spojené s řízením vozidla) musí příslušný pověřený vedoucí zaměstnanec rozvrhnout práci a zajistit, aby:

• pracovní doba člena osádky nákladního automobilu může v souhrnu činit nejvýše 90 hodin za dva týdny po sobě jdoucí, přičemž nesmí překročit maximální týdenní dobu 56 hodin.

• Nařízení vlády č.589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě pracovní doba člena osádky nákladního automobilu byla rozvržena tak, aby denní doba řízení činila nejvýše 9 hodin, lze prodloužit dvakrát v týdnu na 10 hodin, zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nejdéle po 4.5 hodinách přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 45 minut, kterou lze rozdělit na dva úseky v trvání 15 a 30 minut.

• doba řízení může být prodloužena v nezbytném rozsahu za účelem dojetí do vhodného místa k zajištění bezpečného vystoupení osob nebo vyloženi nákladu. Důvody prodlouženi stanovené doby řízení je řidič povinen uvést v záznamu o době řízeni vozidla a bezpečnostní přestávku.

• člen osádky nákladního automobilu měl:
a) nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nejméně 11 hodin a
b) nepřetržitý odpočinek v týdnu nejméně 45 hodin.

• zajistit aby byl dodržen nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, který může být:
a) zkrácen až na 9 hodin nejvýše třikrát v týdnu
b) rozdělen na 2 část v trvání 3 + 9 hodin

• zajistit nepřetržitý odpočinek týdenní odpočinek v délce 45 hodin, který je oprávněn zaměstnavatel zkrátit až na 24 hodin.

• doba zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu byla nahrazena nejpozději do 3 týdnů od uplynutí týdne, v němž byla doba nepřetržitého odpočinku zkrácena. Doba nepřetržitého odpočinku poskytovaná jako náhrada za zkrácený odpočinek musí navazovat na odpočinek v délce nejméně 9 hodin.

• jsou-li ve vozidle dva řidiči, aby každý z nich měl nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nejméně 9 hodin po sobě jdoucích během 30 hodin. Během této pauzy musí vozidlo stát. Ostatní přestávky jsou shodné s předchozím textem.


11. Druhy používaných dopravních prostředků a jejich parkování:

• osobní automobily
• dodávkové automobily (do3,5 t)
• nákladní automobil
• motorové manipulační vozíky

11.1 Určení míst pro odstavení dopravních prostředků po ukončení pracovní doby:

Nákladní automobily a dodávky: Parkovací místa v areálu společnosti.

Osobní automobily: Parkovací místa v areálu společnosti. OA přidělené smluvně i k osobnímu užívání parkují v místě bydliště konkrétní osoby.


12. Opatření pro případ mimořádné události:

Za mimořádnou událost se považuje:
• mimořádně nepříznivá povětrnostní situace – sněhová bouře, mlha, náledí apod.,
• požár,
• výbuch,
• únik hořlavých, výbušných, jedovatých nebo jinak zdraví škodlivých látek,
• vážné ohrožení života a zdraví,
• vznik vysokých materiálních škod apod.

V případě mimořádně nepříznivé povětrnostní situace, bránící bezpečnému provozu dopravních prostředků, informuje zaměstnanec zaměstnavatele podle pravidel pro vnitropodnikovou komunikaci.
V případě úniku hořlavých, nebo jinak zdraví nebo životnímu prostředí škodlivých látek se při likvidaci jejich následků musí postupovat případ od případu, podle stupně vzniklého nebezpečí a konzultace s místně příslušnou složkou Hasičského záchranného sboru.
Vždy je nutno provést opatření k zmírnění následků takových událostí a k odstranění nebezpečí dalších škod. Mezi taková opatření patří např. okamžité vypnutí motorů motorových vozidel, zamezení vjezdu vozidel a vstupu osob do nebezpečného prostoru, zákaz zacházení s otevřeným ohněm, zákaz svařování, zakrytí kanalizačních vpustí, evakuace osob z ohroženého prostoru, bezodkladné zahájení sanačních prací atd.
V případě mimořádné události, při níž došlo k dopravní nehodě s následkem úrazu nebo smrti, musí účastníci nehody, kteří jsou toho schopni nebo svědci této události, poskytnout zraněným první pomoc, přivolat lékařskou pomoc, případně příslušníky Hasičského záchranného sboru a oznámit nehodu Policii ČR.
V případě mimořádné události, při níž došlo k dopravní nehodě s následkem škody nad 100 000,- Kč na některém z vozidel nebo na nákladu (toto neplatí pro vozidla, jejichž řidiči byli účastníky nehody a tato vozidla jsou ve vlastnictví jiných subjektů) nebo se nelze s ostatními účastníky nehody domluvit na zavinění, musí nehoda oznámena Policii ČR.


13. Závěr:

Tento dopravně provozní řád platí pro všechny zaměstnance společnosti, jakož i pro osoby, které se s vědomím zaměstnavatele ve společnosti zdržují a byli s ním seznámeni.
Bezprostředně po vydání tohoto dopravně provozního řádu musí být s jeho obsahem v potřebném rozsahu seznámeni všichni zaměstnanci společnosti a ostatních společností majících sídlo v areálu společnosti. Zodpovědnost za splnění tohoto požadavku, mají jednatelé společnosti.

Příloha č. 1
Organizační pokyny pro všechny zaměstnance při provozování dopravy, při provozu a údržbě motorových vozidel

• Účastnit se všech předepsaných školení a ověřování znalostí.
• Provádět nakládku a vykládku v určených prostorách, respektovat pracovníka, který řídí a koordinuje tuto činnost, dohodnout si způsob dorozumívání.
• Používat při odstraňování poruch nebo závad na nákladu, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit výstražné vesty.
• Pravidelně ověřovat zdravotní způsobilosti v souvislosti s výkonem pracovní činnosti.
• Dbát podle svých možností o svou bezpečnost a své zdraví a dále o BOZP osob, kterých se tvé jednání, případně opomenutí při práci, bezprostředně dotýká.
• Používat přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky.

Organizační pokyny při provozování dopravy, pro řidiče při řízení dopravního prostředku

• Mít při řízení vozidla doklady předepsané k řízení tohoto vozidla.
• Chovat se při jízdě po pozemních komunikacích a v terénu ukázněně a ohleduplně, přizpůsobovat své chování stavebnímu a dopravně technickému stavu vozovky, situaci v silničním provozu a svým schopnostem.
• Dbát dopravních značek a dopravního značení.
• Užívat k jízdě jen takové vozidlo, které splňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích – Zákon č. 56/2001 Sb. (registrace vozidla).
• Provádět pravidelné technické prohlídky v STK a na měření emisí.
• Nepožívat alkoholické nápoje, jiné návykové látky nebo léky, které mohou ovlivnit schopnost řídit bezpečně motorové vozidlo během jízdy a ani v takové době, po jejichž požití budete ještě pod jejich vlivem.
• Neřídit vozidlo, je-li schopnost k řízení snížena požitím léků, úrazem, nemocí, nevolností, únavou apod.
• Zajistit vozidlo, před opuštění nebo při nakládání, proti samovolnému pohybu (brzda, rychlost, klíny nebo jejich kombinace).
• Dodržovat stanovenou nepřetržitou dobu řízení, vést o tom předepsanou dokumentaci a po jejich uplynutí udělat stanovenou bezpečnostní přestávku.
• Užívat při svém případném nocování v kabině vozidla pouze nezávislé topení, nikdy propan-butanový teplomet.
• Neukládat v prostoru řidiče žádné předměty, které by mohly ohrozit osoby v kabině nebo snížit ovladatelnost vozidla.

Příloha č. 2

Organizační pokyny při provozování dopravy, při prováděných opravách vozidel

Všeobecné požadavky na pracovníka, který opravuje, udržuje a kontroluje vozidla

• Provádět opravy, údržbu a kontrolu vždy podle návodu výrobce vozidla.
• Při provádění oprav dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy.
• Provádět opravy může jen oprávněná osoba, vybavená předepsanými OOPP.
• Dodržovat zásady požární ochrany při opravách vozidel.
• Při opravách zabezpečit opravované vozidlo proti samovolnému pohybu.
• Spodek vozidla kontrolovat jen při vypnutém motoru, pokud výrobce nestanovil jinak.
• Zajišťovat zvednuté vozidlo nebo jeho části proti nekontrolovatelnému pohybu / pádu.
• Neprovádět žádné manipulace pod nezajištěnou zvednutou korbou nebo odklopenou kabinou, vždy až po zajištění podpěrnými stojany nebo jiným bezpečným způsobem. Vozidlo musí být vždy současně zajištěno proti nežádoucímu pohybu.
• Nemanipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která vyloučí nežádoucí pohyb vozidla nebo jeho části.
• Používat stroje, nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pouze pro ty účely, pro které jsou určeny.
• Používat při huštění pneumatik kol nenamontovaných na vozidle (s ráfkem opatřeným závěrným a pojistným kruhem nebo s děleným ráfkem) bezpečný kryt či zařízení, které plní obdobnou funkci.
• Nepoužívat nástroje, nářadí a pracovní pomůcky, jsou-li poškozené, opotřebované nebo jinak nefunkční, demontované díly a agregáty při opravách musí být předem zajištěny proti sesutí a pádu zavěšením nebo jiným bezpečným způsobem.
• Spouštět motor vozidla v uzavřeném prostoru jen za účelem vyjetí nebo zajetí vozidla do tohoto prostoru, nebezpečným je opaření horkou vodou, při otevírání víčka chladiče-nutno vždy počkat až klesne přetlak, poté s použití rukavic.
• Nepřitápět si v uzavřených prostorách chodem motoru.

Zákaz některých prací při opravách, údržbě a kontrole

• Při opravách, údržbě a kontrole dopravních prostředků nekouřit ani nepoužívat otevřený oheň.
• Neprovádět údržbu, neodstraňovat závadu, poruch nebo závadu na nákladu, pokud by pracovník musel vstupovat na pozemní komunikaci, nejedná-li se o pozemní komunikaci, kde je vyloučen provoz nebo na veřejně nepřístupných účelových komunikacích, v opravářských dílnách apod., není-li vybaven výstražnou vestou.
• Je zakázáno:
• Opravovat naložené vozidlo, pokud není zabezpečena jeho stabilita a náklad může pracovníka ohrozit,
• manipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která vyloučí nežádoucí pohyb vozidla nebo jeho částí,
• uvolňovat pneumatiku přihušťováním


Příloha č. 3

Organizační pokyny při mechanizované nakládce a vykládce dopravních prostředků (pracovní a technologický postup)

NEBEZPEČÍ PŘI NAKLÁDCE A VYKLÁDCE:

uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na manipulačních a ložných plochách;
naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše;
přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a ukládání břemen;
přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí, zadním čelem při jejich otevírání případně i zavírání;
pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí převážených břemen během jejich přepravy;
sesutí břemen při odebírání předmětů z ložných ploch dopr.prostředků a jejich pád na osobu
zranění rukou pracovníka o povrch břemen (bodnutí či pořezání, zraněním o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací plech, poškozený obal, třísky);
zranění břemenem a jeho částmi pokud dojde k rozpadnutí břemene;
fyzická zátěž – přetížení a namožení v důsledku intenzivnějšího zvedání, přemísťování a manipulace s břemeny nadměrné hmotnosti, a chybného způsobu manipulace (namožení natržení nebo natažení svalů a šlach rukou, někdy i poškození kosterního aparátu, vznik tříselné nebo stehenní kýly, výrony v kloubech a namožení svalů).

ZÁSADY BEZPEČNÉ NAKLÁDKY A VYKLÁDKY

Nakládací a vykládací práce se musí provádět s potřebným počtem zaměstnanců, případně četami, za použití vhodných technických prostředků a pomůcek.

Zdvihání a spouštění manipulačních jednotek musí být plynulé.

Výšky nákladů přepravovaných v dopravních prostředcích jsou závislé na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na druhu a provedení manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti dopravních prostředků, na ložné výšce dopravních prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání manipulační jednotky.

Při pohybu dopravního prostředku působí na náklad rázy a vibrace, které vyvolávají zvýšení statických sil s dynamickou složkou (jejich velikost závisí zejména na druhu, technickém stavu a vybavení dopravního prostředku, na hmotnosti nákladu, na rychlosti dopravního prostředku a velikosti jejích změn,na způsobu ložení a fixace materiálu a na druhu a stavu dopravní trasy).

Způsob uložení a upevnění přepravovaných břemen při přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu musí zajišťovat zajišťující jeho stabilitu (viz § 52 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů).

Dle druhu břemene a způsobu ložení lze náklad zajišťovat a fixovat polyesterovými vázacími páskami se sponou (samosvěrnou, mačkací, plastovou pro různé vázací systémy), ocelovými páskami, případně drátem. Při zvedání břemen musí být používány vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen tak, aby bylo vyloučeno nebo maximálně omezeno vypadávání materiálů.

Způsoby a postupy při nakládce a vykládce musí respektovat označení nákladů (nápisy a výstražné a jiné značky vyjadřující správnou manipulaci s nákladem při přepravě a jeho uložení, polohu, s ohledem na jeho rozměry, hmotnost, umístění těžiště a poukazující na ty vlastnosti nákladu, které vyžadují z důvodů bezpečnosti přepravy, ochrany zdraví, života lidí a životního prostředí zvláštní podmínky při přepravě, manipulaci a skladování apod.).

K umožnění bezpečného výstupu/sestupu na ložnou plochu vozidla musí být použito bezpečného zařízení (žebříku či jiného rovnocenného zařízení).

Při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno vodorovná.

Pořadí vykládaných břemen, předmětů a materiálu na ložné ploše nutno volit tak, aby nedocházelo k jednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému naklonění ložné plochy dopravního prostředku a možnému převržení nebo sesutí nákladu. Není dovoleno manipulovat dopravními prostředky s břemeny po odstranění upevnění nebo ukotvení břemen.

Nutno vyloučit přítomnost zaměstnanců a jiných osob, které se nepodílí na manipulaci v prostoru provádění manipulačních prací a nakládky a vykládky. Zaměstnanci zúčastnění při nakládce, vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení. Toto platí zejména při manipulaci se surovým dřevem – kládami.

Nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nesmí se pod ně vstupovat a vkládat pod ně ruce. Kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci se musí v případě potřeby zabezpečit vhodnými pomůckami a prostředky, které vyloučí sesunutí nebo pád či převržení tohoto materiálu. Těžké předměty se nemají opírat o bočnice (mimo klád opírajících se o klanice) ani zadní čelo, vysoké předměty musí být zajištěny proti ztrátě stability.

K zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných pohybů vozidel, kdy je řidič vozidla zpravidla naváděn poučenou osobou, musí navádějící osoba používat předem stanovené signály, znamení rukou, tak aby nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou (dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. – zvukové signály, signály rukou a hlasové signály). Toto platí i při vlastní manipulaci s materiálem pomocí jeřábu nebo hydraulické ruky při komunikaci mezi jejich obsluhou a zaměstnanci společnosti.


Příloha č. 4
Organizační pokyny při provádění ruční nakládky a vykládky, vstupu na ložnou plochu dopravních prostředků (pracovní a technologický postup)

Provádět nakládku a vykládku v souladu s návodem pro obsluhu a údržbu dopravního prostředku.

Při výstupu na ložnou plochu vozidla musí být, pokud to okolnosti vyžadují, použity schůdky nebo jiné rovnocenné zařízení.

Při ruční nakládce a vykládce je zakázáno přemisťovat zboží házením nebo provádět manipulaci tak, aby byli ohroženi osoby podílející se na nakládce, vykládce nebo jiné osoby. Toto platí zejména pro dlouhé, pružné předměty, které se mohou při dopadu vymrštit.

Při zdvihání materiálu musí pracovník dbát toho, aby se nemohly nesené předměty vysmeknout z ruky, zranit, přiskřípnout, přirazit prsty, končetiny, zdvihání se nesmí provádět rychle nebo ukvapeně, při nesprávném postoji apod.

Při manipulaci s materiálem (obaly, upevňovacími pásky, lany, řetězy apod.), s ostrými hranami nebo rohy, se musí používat rukavice.

Ocelové pásky nebo dráty se přestřihují na boku za současného držení na horní straně.

Při otevírání obalů musí být obličej (zvláště oči) chráněny proti odlétnuvším úlomkům, spojovací materiál musí být z obalů vytažen a uložen tak, aby nemohlo dojít ke zranění zaměstnanců (uložen do určených beden, svázán apod.).

Při ruční manipulaci musí být materiál zajištěn proti pádu, rozpadnutí, při ukládání nebo odebírání z větší výšky než 2 m musí zaměstnanci používat ochranné přilby.

Dbát po celou dobu nakládání nebo vykládání o svou bezpečnost a své zdraví a dále o bezpečnost všech ostatních osob, kterých se tvé jednání, případně opomenutí při provádění vykládky, nakládky, manipulace s nástavbou dopravního prostředku, na ložné ploše dopravních prostředků nebo s materiálem bezprostředně dotýká.

Používat přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky.

Provádět nakládku a vykládku v určených prostorách, respektovat pracovníka, který řídí a koordinuje tuto činnost, dohodnout si způsob vzájemného dorozumívání.

Při vykládce a nakládce zvláště těžkých a rozměrných nákladů je řidič povinen dodržovat organizační pokyny vydané oprávněným zaměstnancem ve společnosti.

Používat při provádění nakládky nebo vykládky na pozemních komunikacích, kdy je nutno na ně vstoupit výstražné vesty (za dodržení podmínek zák. 361/2000 Sb.).

Zabezpečit vozidlo při nakládce a vykládce proti nežádoucímu pohybu

Vyžádat si potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob, jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu a povaha pracovní činnosti při vykládce a nakládce.

Nádoby obsahující nebezpečné chemické látky nesmí být mimo kapalin určených k provozu vozidla nakládány.